Ordet

Brister i digital tillgänglighet kan inte lämnas okorrigerade

Beskrivning av ärendet

Enligt klagomålet kan en person som använder skärmläsningsprogram i en mobilapplikation hos ett bolag som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om digitala tjänster inte vid köp av biljett välja typ av sitt- eller sovplats. I stället lottar systemet en plats. Det innebär att användaren av skärmläsningsprogrammet kan ändra typ av sittplats först efter att ha köpt biljetten. Användaren av skärmläsningsprogrammet vet inte vid köptillfället vilken inverkan den valda sittplatsen har på biljettpriset.

Beslut

Regionförvaltningsverket fäster bolagets uppmärksamhet vid tillgänglighetskraven i 3 kapitlet i lagen om digitala tjänster och innehållet i tillgänglighetsutlåtandet.

Motivering till beslutet

Enligt bolagets utredning är kartan över sittplatserna i mobilapplikationen inte digitalt tillgänglig. Enligt utredningen hade bolaget inte heller för avsikt att göra kartan över sittplatserna tillgänglig.

Regionförvaltningsverket betonar att mobilapplikationen ska uppfylla alla tillgänglighetskrav i lagen om digitala tjänster. Det går inte att bortse från tillgänglighetskraven med den motiveringen att nyttan som kunderna får genom att något tillgänglighetskrav uppfylls inte skulle vara kritisk.

En tjänsteleverantör kan inte heller bortse från tillgänglighetskraven med motiveringen att ett visst tillgänglighetskrav inte bedöms beröra en bred publik eller bedöms gälla endast tjänstens användbarhet.

Tillgänglighetsutlåtandet ska innehålla uppgifter om alternativa sätt att uträtta ärenden

Enligt lagen om digitala tjänster ska tjänsteleverantören upprätthålla ett tillgänglighetsutlåtande som ska innehålla bland annat motiveringar till avvikelser från tillgänglighetskraven. Utlåtandet ska också innehålla anvisningar om hur användaren på ett alternativt sätt kan få de upplysningar eller den service som ingår i de digitala tjänsterna om tjänsterna eller någon del av dem inte finns i en form som är tillgänglig för användaren.

Enligt regionförvaltningsverket motsvarar det avgiftsbelagda alternativet till de digitala tjänsterna som nämns i tillgänglighetsutlåtandet inte syftet med lagen om digitala tjänster, som är att förbättra vars och ens möjligheter att använda digitala tjänster på lika villkor. Regionförvaltningsverket betonar att tillhandahållandet av telefonservice inte undanröjer skyldigheten gällande applikationen att uppfylla tillgänglighetskraven i lagen om digitala tjänster.

Regionförvaltningsverket har behandlat ärendet endast utgående från lagen om digitala tjänster. Enskilda fall kan också inledas hos diskrimineringsombudsmannen eller diskriminerings- och jämställdhetsnämnden som kan undersöka fallen med tanke på diskriminering och skäliga anpassningar.

Central lagstiftning

Lag om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019) 1–3 §, 7–9 §,

11–12 § och 17 §

Läs också

Tillgänglighets­utlåtandet är ingen fribiljett till att avvika från tillgänglighets­kraven

Läs föregående

Offentlig­rättsliga inrättningar ska tillämpa lagen om digitala tjänster

Läs nästa