En hand håller en glödlampa mot himlen

Offentlig­rättsliga inrättningar ska tillämpa lagen om digitala tjänster

Beskrivning av ärendet

Regionförvaltningsverket (RFV) fick en anonym anmälan om att ett aktiebolags webbplats hade tillgänglighetsbrister. Bolaget hade ansett att det inte omfattas av lagen om digitala tjänster eftersom det inte sköter offentliga förvaltningsuppgifter. När saken utreddes framkom det ändå att aktiebolaget är en offentligrättslig inrättning och alltså omfattas av lagen om digitala tjänster.

Avgörandet i ärendet

Regionförvaltningsverket uttrycker som sin uppfattning att aktiebolagets webbplats måste uppfylla kraven i kapitel 3 i lagen om digitala tjänster. Webbplatsen måste också ha ett tillgänglighetsutlåtande.

Motivering till beslutet

Aktiebolaget hade tolkat att det inte är en sådan myndighet som avses i lagen om digitala tjänster. Enligt bolagets redogörelse sköter det inte några offentliga förvaltningsuppgifter. Kraven i kapitel 3 i lagen om digitala tjänster tillämpas även på offentligrättsliga inrättningars digitala tjänster.

Marknadsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen har i sina avgöranden ansett att bolaget är en upphandlande enhet enligt upphandlingslagen.  Enligt bolagets tilläggsutredning har bolaget ansetts vara en upphandlande enhet uttryckligen eftersom det är en offentligrättslig inrättning.

Enligt regeringspropositionen om lagen om digitala tjänster motsvarar definitionen av offentligrättslig inrättning begreppet offentligrättslig inrättning i upphandlingslagstiftningen. RFV uttrycker som sin uppfattning att eftersom bolaget är en offentligrättslig inrättning ska det iaktta tillgänglighetskraven som anges i lagen om digitala tjänster.

Enligt lagen ska bolaget alltså säkerställa att innehållet i de digitala tjänsterna är möjligt att uppfatta och förstå och att användargränssnitt och navigering är hanterbara och driftsäkra, i enlighet med tillgänglighetskraven. Dessutom ska bolaget upprätthålla ett tillgänglighetsutlåtande.

Regionförvaltningsverket har endast bedömt ärendet utgående från tillämpningen av kapitel 3 i lagen om digitala tjänster. Regionförvaltningsverket tar inte ställning till tillämpningen av upphandlingslagen i övrigt.

Central lagstiftning

Lag om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019) 2–3 §, 7 §, 9 §, 11–12 §, 17 §

Läs också

Brister i digital tillgänglighet kan inte lämnas okorrigerade

Läs föregående

Digital tillgänglighet är inte bara ett krav, utan också en konkurrensfaktor

Läs nästa