en person håller en telefon i sina händer

Internationell aktör inom finanssektorn ska följa lagen om digitala tjänster när den bedriver verksamhet i Finland

Beskrivning av ärendet

Klagomålet gällde att en banks mobilbanksapp inte fungerade med skärmläsaren Android TalkBack, som är ett standardprogram i Android-enheter. Banken hör till det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och erbjuder nätbanks- och mobilbankstjänster i Finland.

Avgörandet i ärendet

Regionförvaltningsverket gjorde banken uppmärksam på att den ska se till att bankens mobilapplikation uppfyller tillgänglighetskraven enligt kapitel 3 i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Grunder för avgörandet

Enligt redogörelsen hade banken gjort den tolkningen att den inte hör till tillämpningsområdet för lagen om digitala tjänster eftersom banken följer ett annat lands lag och övervakas av ett annat lands finansinspektion. I och med den här tolkningen hade banken låtit bli att uppfylla tillgänglighetskraven enligt lagen om digitala tjänster.

Regionförvaltningsverket kom i sin utredning fram till att i och med kreditinstitutslagen tillämpas lagen om digitala tjänster även på utländska EES-kreditinstituts digitala tjänster när syftet är att erbjuda tjänster för allmänheten i Finland.  Därmed tillämpas bestämmelserna i kapitel 3 i lagen om digitala tjänster som gäller tillgänglighetskrav, tillgänglighetsutlåtande och en elektronisk kanal för respons på tillgängligheten även på de digitala banktjänster som den aktuella banken erbjuder allmänheten i Finland.

Regionförvaltningsverket konstaterade i sitt beslut att mobilbanksappen som klagomålet gällde ska uppfylla tillgänglighetskraven samt att banken ska ha ett tillgänglighetsutlåtande om mobilapplikationen på sin webbplats eller att tillgänglighetsutlåtandet ska tillhandahållas när applikationen laddas ner.

Centrala lagar och rekommendationer

  • Lag om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019) 3 §, 7 §, 9–12 §
  • Kreditinstitutslagen (610/2014) 1 kap. 7 §, 16 kap. 1 §

 

Läs också

Även en liten satsning på webbtillgängligheten gör tjänsten mer användartillvänd

Läs föregående

Digitala tjänster behöver mer planering än vad lagen kräver

Läs nästa