Första övergångsperioden för tillgänglighetskraven slutar den 23 september

Den offentliga förvaltningen ska enligt den nya lagen om digitala tjänster göra om sina webbsidor så att de uppfyller tillgänglighetskraven. För många betyder det stora ändringar i webbsidorna. Frågan är aktuell precis nu, eftersom lagens första övergångsperiod slutar den 23 september 2019.

Lagens första fas gäller den offentliga sektorns webbplatser som har tagits i bruk efter den 22 september 2018. Lagens andra fas omfattar den offentliga sektorns resterande webbplatser och den övergångsperioden är slut den 23 september 2020. Den privata sektorns webbplatser börjar omfattas av tillgänglighetskraven den 1 januari 2021 medan samtliga aktörers mobilapplikationer som omfattas av lagen den 23 juni 2021.

Alla övergångstider

Regionförvaltningsverket i Södra Finland svarar för tillsyn och vägledning i hur man uppfyller tillgänglighetskraven i lagen om digitala tjänster.

Utöver myndigheterna och den övriga offentliga förvaltningen omfattar lagen dessutom en del av den privata sektorn – bl.a. finans-, trafik- och energisektorn. Tillämpningsområdet är brett och det är bäst att kontrollera hur lagen förhåller sig till den egna organisationen.

Vem omfattas av lagens tillgänglighetskrav?

Lagens tillgänglighetskrav utgår från internationella, tekniska kriterier

De som omfattas av lagen ska säkerställa att de egna webbsidorna är tillgängliga. Webbtjänsten ska uppfylla vissa internationella riktlinjer som gäller särskilt webbsidornas funktioner och innehållets tekniska funktionalitet, de så kallade WCAG-kriterierna.

Målet med riktlinjerna är att säkerställa att till exempel personer med funktionsvariation ska kunna använda webbtjänsten och kunna ta till sig innehållet. I Finland finns det uppskattningsvis över en miljon sådana personer; det är alltså inte fråga om någon liten grupp.

En del av kriterierna i riktlinjerna är sådana som man kan åtgärda genom att uppdatera innehållet i webbsidorna, men en stor del av dem kan kräva flera tekniska ändringar i webbsidorna.

Läs mer om WCAG-kriterierna

Dessutom bör man komma ihåg att det är ett fortgående arbete att uppfylla kriterierna för webbtillgänglighet. Det är ett arbete som måste beaktas under hela den period som webbtjänsten är i användning.

Webbtillgänglighet är inte något som bara kommunikationsenheten eller IT-avdelningen har hand om, utan alla i hela organisationen ska arbeta för att de digitala tjänsterna är tillgängliga i fortsättningen. Det kan kräva att man utbildar personalen och samarbetspartners samt ökad kompetens för att främjandet av webbtillgänglighet ska bli en del av organisationens verksamhetskultur.

Lagen innebär också andra rättigheter för användarna i samband med webbtillgänglighet – och skyldigheter för aktörerna

Efter övergångsperioden har varje användare rätt att påpeka brister i webbtjänstens tillgänglighet enligt lagen. Aktören ska besvara responsen inom två veckor. Dessutom kan användaren därefter kontakta tillsynsmyndigheten, alltså Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Varje aktör som omfattas av lagen ska erbjuda användarna information om hur väl tillgängligheten uppfylls i webbtjänsterna. Därför ska det efter övergångsperioden finnas ett tillgänglighetsutlåtande på alla webbsidor. I utlåtandet finns en detaljerad beskrivning av hur väl kraven uppfylls och eventuella brister. I utlåtandet ska man dessutom beskriva hur användaren kan påpeka brister i tillgängligheten.

Tillgänglighetskraven i lagen om digitala tjänster verkställer EU:s webbtillgänglighetsdirektiv. Samma krav gäller alltså samtliga EU-länder.

Regionförvaltningsverket ordnar ett gratis webbtillgänglighetsseminarium i Tammerfors den 18 september.

Evenemanget är fullt, men man kan följa med seminariet på distans.

Vad menas med webbtillgänglighet?

Webbtillgänglighet innebär åtkomlighet i den digitala världen: att det är lätt för olika människor att använda digitala tjänster och innehållet i dem. Webbtillgänglighet innebär att olikheterna och mångfalden bland människor beaktas när digitala tjänster planeras och genomförs. Webbtillgängligheten förbättrar jämlikheten i det digitala samhället.

Läs mer om webbtillgänglighet

Läs också

Cancerorganisationernas webbtillgänglighetsarbete: Samma upplevelse för alla sinnen

Läs föregående

Försäkringsbolaget Varmas webbtillgänglighetsarbete: ”Design för alla” är en inspirerande princip

Läs nästa