Webbplatser tillhör alla!

För oss på Evantia är webbtillgänglighet en röd tråd som genomsyrar hela vår verksamhet.

Artikelns innehåll visas i videon på teckenspråk. Den innehåller inte ljud.

Vår yrkeskunniga grupp består av över 170 kommunikationsexperter; teckenspråkstolkar, tolkar för talskadade, kommunikationslärare, översättare, skrivtolkar och instruktörer i teckenspråk. Vi arbetar på riksnivå och det grundläggande arbetet sker på fältet som möjliggörare av och stöd för kundernas kommunikation. Nyligen har vi utvidgat våra tjänster till den digitala sidan, skräddarsytt webbplatserna så att de blir digitalt tillgängliga och så att de beaktar besökarnas olika behov. En tjänst som säkert är den mest synliga tjänsten är översättning av texter på webbsidorna till teckenspråk och produktion av sådana videor som en naturlig del av kundens webbsidor.

Vårt motto Kommunikation tillhör alla! inbegriper tanken att olika sätt att kommunicera ska beaktas och att alla ska erbjudas en jämlik möjlighet att få information på sitt modersmål eller med alternativa kommunikationsmetoder. Funktionsnedsättningar och deras inverkan på kommunikationen får inte utgöra ett hinder för att delta i samhällets verksamhet och för att inhämta information om frågor som intresserar en själv.

Våra webbsidor som visitkort

Våren 2019 började vi förnya våra webbsidor, målet var att göra dem så tillgängliga som möjligt och vi lyckades över förväntan! Visualitet och en lätt navigerbar uppbyggnad var utgångspunkten för reformen, samtidigt som vi fick en fräsch, tydlig layout på sidorna.

Vi beslutade att texten i regel ska vara lättläst. Planeringen av sidorna underlättades av de tjänster som vi tillhandahåller och de som använder tjänsterna. Vi funderade på våra kunder och hurudana sidor som skulle betjäna dem bäst. Vi måste beakta de varierande språkliga färdigheterna att läsa skriven text, dem som använder teckenspråk med finska eller finlandssvenska som modersmål samt kundernas olika kommunikationssätt. Textens uppbyggnad ska fungera med det förstoringsprogram som synskadade använder och informationen på vår webbplats ska också kunna avlyssnas.

Vi satte oss i våra kunders position och funderade på vilken information de sökte på våra webbsidor, vilket underlättade planeringen av uppbyggnaden. Ledtråden under hela processen var strävan efter klarhet och webbtillgänglighet. När kunderna har särskilda behov, är webbtillgängligheten hela tiden en kreativ del av planeringen av verksamheten.

Video på teckenspråk på webbplatsen, besvärligt…” Inte alls!”

För oss var det självklart att vår webbplats, som är en aktör som producerar tjänster på teckenspråk, ska erbjuda de båda inhemska teckenspråken. Det har varit glädjande att se att allt fler webbplatser i Finland erbjuder innehåll på teckenspråk och innehåll som översatts till teckenspråk samt att den mängd innehåll som produceras ökar hela tiden. Detta trots att lagen åtminstone tills vidare inte kräver att webbsidor ska översättas till teckenspråk. Anvisningarna om webbinnehållens digitala tillgänglighet (WCAG) förpliktar till att följa kriterierna på A- och AA-nivå. Det innehåll som översatts till teckenspråk nämns i kriterierna på AAA-nivå.

De som behärskar både det skrivna språket och teckenspråket behärskar inte automatiskt översättning. Den person som framför teckenspråket ska vara en utbildad översättare och ha djupare kännedom om i synnerhet målspråket. Lyckligtvis finns det redan flera sådana yrkesmänniskor i Finland. Översättningsarbetet är kravfullt och tidskrävande. Översättningsprocessen hos oss löpte smidigare, eftersom källtexten var lättläst språk.

Med nuvarande teknik var det inte arbetskrävande att införa information på teckenspråk på webbsidorna. Naturligtvis måste man se till att yrkesutbildade personer sköter inspelningen och även redigeringen. I videor på teckenspråk har bl.a. belysning och bildvinkel stor betydelse för att informationen ska vara begriplig. Inspelningarna gjorde vi i vår egen studio och våra anställda svarade för översättningen och för teckenspråket.

En särskild ruta på webbsidan behövs inte nödvändigtvis reserveras för videor på teckenspråk, utan videon kan länkas till ett popupfönster, vilket också hos oss underlättade den visuella planeringen av webbsidorna.

På det hela taget var förnyandet av webbsidorna en positiv upplevelse och vi har fått bra respons på slutresultatet. Genom processen kom det konkret fram att var och en har en likvärdig rätt att kommunicera och få information!

Skribent

Mervi Savonsalmi

Verkställande direktör

Evantia Oy

www.evantia.fi

Läs också

”Tydligt och enkelt” är en bra planeringsprincip ur synskadades synvinkel

Läs föregående

Tillgänglighetens många ansikten

Läs nästa