Intresseorganisationerna önskar digitala tjänster som är tekniskt tillgängliga men även tydliga och logiska

Regionförvaltningsverkets (RFV) enhet för tillgänglighetstillsyn ordnade i november ett diskussionsmöte för intresseorganisationerna. Under mötet fördes en öppen diskussion om lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Vi bad i förväg organisationerna lämna in utlåtanden om lagen och om digital tillgänglighet. Det framgick av utlåtandena och diskussionerna under mötet att det är en mycket stor grupp människor som behöver tillgängligare digitala tjänster.

Förutom teknisk tillgänglighet efterfrågas webbplatser som både till sin uppbyggnad och språkligt är tydliga och logiska. Det återkom i flera utlåtanden att det fortfarande finns för få lättlästa digitala tjänster. Även mer teckenspråkigt innehåll efterfrågades.

Att de digitala tjänsterna sinsemellan avviker från varandra och att tjänsterna förändras i snabb takt skapar utmaningar för många. En enhetlig logik mellan olika webbplatser skulle hjälpa osäkra webbanvändare.

Trots att lagen om digitala tjänster inte tar ställning till språket i tjänsterna och inte heller kräver innehåll på lättläst kommer vi i vår egen kommunikation att poängtera användbarhet, begripligt innehåll och lättläst som en del av tillgängligare digitala tjänster.

Vi bad också intresseorganisationerna komma med kommentarer till den tvååriga tillsynsperioden som inleds nästa år. Vi kommer att beakta kommentarerna när vi väljer vilka webbplatser som vi kommer att granska. Syftet är att vara öppna med vad vi övervakar och på vilket sätt.

Intresseorganisationernas sakkunniga synpunkter på digital tillgänglighet är mycket värdefulla för oss. Vi är glada över att fortsätta det givande samarbetet med intressegrupperna också nästa år.

Läs också

Lagen om digitala tjänster utgör en del av verkställandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Läs föregående

Siktet inställt på samma mål

Läs nästa